Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van PolyCall Rogat B.V.
Industrieweg 17, te Rogat
kamer van koophandel nummer: 01183185 Hierna te noemen POLYCALL.


ALGEMEEN

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij POLYCALL zaken verkoopt.
 • POLYCALL wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
 • Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met POLYCALL in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met POLYCALL sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van POLYCALL en aan wie POLYCALL de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.


AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 • Offertes van POLYCALL zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
 • Vermelding door POLYCALL van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
 • POLYCALL heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
 • Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.


LEVERING

 • Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien POLYCALL zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en POLYCALL zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is POLYCALL aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
 • Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien POLYCALL voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
 • de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
 • manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
 • POLYCALL heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
 • het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
 • Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.


OVERMACHT

 • POLYCALL is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, inden POLYCALL op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
 • Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door POLYCALL kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan POLYCALL, tenzij koper kan aantonen dat POLYCALL ter zake een belangrijk verwijt treft.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • POLYCALL behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens POLYCALL in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
 • POLYCALL is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van POLYCALL betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van POLYCALL op de geleverde zaken in kennis te stellen.
 • Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
 • De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan POLYCALL om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van POLYCALL op vergoeding van de door POLYCALL geleden schade.


BETALINGEN

 • Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
 • Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
 • Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Bij levering op afroep is POLYCALL gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
 • Koper dient POLYCALL alle kosten te vergoeden die POLYCALL intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.
 • Koper is gehouden aan POLYCALL zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat POLYCALL dat verlangt.
 • Bij niet betaling van enig factuur van POLYCALL op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.


VOORSCHRIFTEN EN KEURMERKEN BIJ GEBRUIK

 • Zaken welke krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn worden door POLYCALL geleverd in de uitvoering waarvoor dit keur werd afgegeven. POLYCALL levert tevens ook zaken die niet van een Nederlands keurmerk zijn voor zien. Het gebruik van deze (lees: niet voorzien een Nederlands keurmerk) zaken is voor risico en verantwoording van Koper. Koper vrijwaart POLYCALL voor alle mogelijke schade en kosten deswege.
 • De door POLYCALL aangeboden en geleverde zaken zijn in beginsel bestemd voor de Nederlandse markt. Verkoop of installaties van deze zaken in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschied derhalve voor volledig risico van Koper. Koper vrijwaart POLYCALL voor alle mogelijke schade en kosten deswege.


RECLAMES

 • Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan POLYCALL mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan POLYCALL te worden medegedeeld.
 • Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
 • Koper is alleen na schriftelijke toestemming van POLYCALL gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door POLYCALL ingeschakelde chauffeur mee te geven.
 • Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.


GARANTIE

 • POLYCALL verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze POLYCALL door haar leveranciers wordt verleend.
 • Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 8.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 8.2
 • Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper POLYCALL nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. POLYCALL zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. POLYCALL is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier POLYCALL de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat POLYCALL nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.


AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van POLYCALL is in alle gevallen beperkt tot de onder 9 opgenomen garantieregeling.
 • Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van POLYCALL is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
 • Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
 • Koper vrijwaart POLYCALL voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
 • Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.


ADVIEZEN EN TEKENINGEN

 • Adviezen worden door POLYCALL naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van POLYCALL als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
 • Door POLYCALL verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van POLYCALL. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is POLYCALL niet aansprakelijk.


VERPAKKING, PALLETS, HASPELS

 • Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van POLYCALL.
 • Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan POLYCALL onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan POLYCALL gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.


ONTBINDING

 • Indien koper één van zijn verplichtingen jegens POLYCALL niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft POLYCALL het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
 • Na ontbinding, onder meer op grond van 13.1, is POLYCALL gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is POLYCALL alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.


GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Slechts de voor Zwolle bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.


SLOTBEPALING

 • Een exemplaar van deze voorwaarden wordt te allen tijde, al dan niet op elektronische wijze, vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de koper ter kennis gebracht. De voorwaarden zijn te alle tijde te lezen én te downloaden op de website van POLYCALL. De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden bovendien op eerste verzoek van de koper kosteloos aan hem nagestuurd.
 • De algemene leveringsvoorwaarden zijn laatstelijk herzien op november 2019.


Aan het laden
Aan het laden